04 August 2007

花火

淀川花火大会
霧が出たような天気だった…

20070804-hanabi01.jpg


20070804-hanabi02.jpg


20070804-hanabi03.jpg

20070804-hanabi04.jpg


20070804-hanabi05.jpg


20070804-hanabi06.jpg